မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ Mawlamyine Strand Hotel တြင္ ဧၿပီ ၂၅ မွ ဧၿပီ ၂၇ ထိ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ တုိင္းရင္းညီလာခံ ပထမေန႔ ျမင္ကြင္း။ပထမအႀကိမ္ တုိင္းရင္းညီလာခံ ပထမေန႔ ျမင္ကြင္း။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာၿပီး၊ ဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ား လံုၿခံဳေဘးကင္းတို႔ကို ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ အခန္းက႑ကို တိက်စြာသတ္မွတ္ရန္၊ မီဒီယာဌာနႀကီးမ်ားက တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္တြဲကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက မိမိတို႔ေဒသ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

" ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ႔သတင္းအဖြဲ႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္လုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမူအေျခအေနမ်ား၊ ယခု ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ၄င္းဥပေဒၾကမ္းေပၚ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါ၀င္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ သတင္းေထာက္မ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရး မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ” ေဖာ္ျပထားသည္။

" ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ေဘးဒဏ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ ခံစားေနရသည္႔ ျပည္သူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ပိုမိုလိုလားသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမ်ားမွ ျပည္သူလူထုဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ မ႑ိဳင္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ စာေပကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တားျမစ္ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားထားရိွခဲ႔သျဖင္႔ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမူတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရ၍ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင္႔ ေရးသားထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ကို ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရန္လည္း ” ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

" တိုင္းရင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ရွိေနတဲ့ မီဒီယာသမားေတြကို အရည္အခ်င္းျပည့္မွွီတဲ့ မီဒီယာသမားေတြျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးရမယ္၊ ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ မီဒီယာသမားေတြကို စုစည္းႏိုင္တဲ့ Media Group ဖြဲ႔ေပးရမယ္၊ လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားေဒသမွာရွိတဲ့ မီဒီယာသမားေတြကို အသိစိတ္ဓါတ္တစ္ခုအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး လုပ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမီဒီယာ သမားေတြကို သူတို႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ တုိင္းရင္းမီဒီယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္။ " ဟု ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ခိုင္ျပည္းစုိးကဆိုသည္။

" လာမည့္ ၂၀၁၄ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကုိ က်င္းပႏိုင္ရန္၊ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုင္းရင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္း ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ တိုင္းရင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ” သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ တုိင္းရင္းမီဒီယာ ညီလာခံအား လြတ္လပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔ျဖင္႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ႔သတင္း (Burma News International) ႏွင့္ ေဒသခံမြန္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာမ်ား ပူးေပါင္းကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံသို႔ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး႒ာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၇)ပါတီ၊ တိုင္းရင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ မီဒီယာအဖြဲ႔(၃၄)ဖြဲ႔၊ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း(၂၀)ဖြဲ႔မ်ားမွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၁၅၀) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။